ประวัติการทำรายการ

ประเภทธุรกรรม เกม ธนาคาร เงินเข้า เงินออก โปรโมชั่น บันทึก สถานะ วันที่
{{++index}} ถอนเงิน ฝากเงิน {{data.product}} {{data.bank.name}} ({{data.bank.username}} / {{data.bank.id}}) {{data.cash_in}} {{data.cash_out}} {{data.bonus}} {{data.note}} สำเร็จ รอดำเนินการ... {{data.created_at}}
{{++index + dataPendingsLength }} {{index + from_page + dataPendingsLength }} ถอนเงิน ฝากเงิน {{data.product}} {{data.bank.name}} ({{data.bank.username}} / {{data.bank.id}}) {{data.cash_in}} {{data.cash_out}} {{data.bonus}} {{data.note}} สำเร็จ รอดำเนินการ... Pending {{data.created_at}}
ไม่มีข้อมูล